Adatvédelmi irányelvek

Ezt a dokumentumot azzal a céllal állítottuk össze, hogy ügyfeleinknek és mindazoknak, akikkel bármilyen szerződéses vagy egyéb kapcsolatban állunk, világos és érthető információt nyújtsunk arról, hogy a Refundio hogyan működik, és:

 • milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, és milyen célokra,
 • milyen jogi alapunk van a személyes adatok feldolgozására,
 • hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, és hogyan biztosítjuk azok védelmét,
 • kiknek adhatjuk ki ügyfeleink személyes adatait,
 • milyen jogai vannak a feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban.

Biztos lehet benne, hogy komolyan vesszük a személyes adatainak védelmét, és az érvényes jogszabályoknak megfelelően járunk el. Az adatait olyan módon védjük, ahogy azt a rendelkezésre álló technikai eszközök lehetővé teszik.

A személyes adatok feldolgozását az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27-i adatvédelmi rendelet (GDPR néven ismert), valamint a 110/2019 számú törvény szabályozza a személyes adatok feldolgozásáról hatályos változatban.

Nem érti ezeknek az irányelveknek bármely részét, vagy van kérdése a személyes adatokkal kapcsolatban? Ne habozzon írni nekünk az e-mail címre: air@refundio.eu.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Kezdjük azzal, hogy elmagyarázzuk, mi is valójában a személyes adat. A GDPR szerint ez azazonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

Hogy jobb képet kapjon róla, beszéljünk róla példákkal. Tipikus személyes adat lehet akeresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési dátum, nem, állampolgárság,személyazonosító okmány típusa és száma. Ezen adatokból vagy az ilyen adatokkombinációjából azonban egy konkrét személyre kell tudni következtetni.

Elsősorban a szolgáltatásaink felhasználóira vonatkozó adatokkal dolgozunk, beleértve aszolgáltatásaink iránt érdeklődő potenciális jövőbeli ügyfeleket is. A helyzet jellegétől függőenfeldolgozzuk a képviselők adatait is.

Az Ön alapvető személyes adatain kívül számos más adatot is feldolgozunk. Például azt, hogymilyen szolgáltatásokat vesz igénybe nálunk, és hogyan veszi igénybe azokat. Olyan adatokkalis dolgozunk, amelyeket abból tudunk meg, ahogyan beszélgetünk, telefonálunk vagy írunkegymásnak. Olyan személyes adatokat is megvizsgálunk, mint például az Ön életkora. Csakolyan személyes adatokkal dolgozunk, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogyszolgáltatásainkat az Ön számára nyújthassuk.

Szeretnénk, ha tudná, hogy különösen a következő adatokat kezeljük:

Azonosító adatok, mint például az Ön keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje,születési helye, személyi igazolvány száma, lakcíme, állampolgársága, nemzetisége ésaláírásának formája a keretszerződés vagy más, Önnel kötött szerződéses dokumentum része.

Az Ön elérhetőségi adatait is feldolgozzuk, amelyek elsősorban az Ön e-mail címét éstelefonszámát tartalmazzák, amelyek nélkül nem tudnánk Önnek szolgáltatásainkat nyújtani. ARefundio honlapot a Verdikto Group s.r.o. üzemelteti, és az Ön személyes adatait szintén aVerdikto Group s.r.o. kezeli, melynek székhelye: Žižkova 13, 040 01 Košice, SzlovákKöztársaság, azonosító száma: 54 625 637, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság által vezetettcégjegyzékbe.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait, és mi jogosít fel minket erre?

A személyes adatok feldolgozása meghatározott célból történik, és ennek a célnak törvényes
oknak kell lennie. Mindig feltüntetjük, hogy miért gyűjtük a személyes adatokat, és mi jogosít fel
minket erre (jogilag) az adott cél érdekében.

Ezért az Ön személyes adatait kölcsönös szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeink teljesítése és jogos érdekünk alapján kezeljük. Mielőtt az adatokat a jelen Szabályzatban fel nem sorolt célokra használnánk fel, a GDPR 6. cikkének (4) bekezdése szerinti célhoz kötöttségi vizsgálat alapján mindig megvizsgáljuk, hogy szükséges-e az Ön hozzájárulása vagy más ok az adatkezeléshez.

Az Ön adatait belső dokumentációnkban használjuk fel, ahol nyilvántartást vezetünk azadatáramlásról, hogy hol tároljuk az Ön személyes adatait, hogyan biztosítjuk azokat, töröltük-eaz Ön adatait, ki törölte azokat vállalatunkon belül és mikor, hogy bizonyítani tudjuk azadatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésünket.

Kinek továbbítunk személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait kizárólag általunk dolgozzuk fel, és nem adjuk tovább más feldolgozóknak.

Az Ön személyes adatai például a rendőrségi szerveknek vagy más hatóságoknak adhatók át jogi igényeink védelme érdekében, vagy abban az esetben, ha a törvény ezt előírja. Az összes személyes adatot kizárólag az Európai Unió területén dolgozzuk fel.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait csak addig kezeljük, amíg az szükséges a fenti célok - regisztráció, jogiigények védelme, szolgáltatásaink testreszabása, jogi kötelezettségek teljesítése és egyéb -teljesítéséhez, amelyekhez azokat gyűjtöttük.

A tényleges megőrzési időszak célonként eltérő lehet. A megőrzési időszak meghatározásáhozhasznált kritériumok a következők.

- Mennyi ideig van szükség a személyes adatokra a szolgáltatások nyújtásához és vállalatunkműködésének fenntartásához? Ez olyan tevékenységeket foglal magában, mint szolgáltatásikínálatunk fenntartása, rendszereink biztonságának fenntartása és a vonatkozó üzleti éspénzügyi nyilvántartások vezetése. Ez egy általánosan alkalmazható ökölszabály, amely alegtöbb esetben a megőrzési időszak meghatározásának alapjául szolgál.

- Törvény írja elő számunkra az adatok megőrzését? Tipikusan ilyenek a számviteli előírások,az adószabályok vagy a jogi szolgáltatások. Ebben az esetben meghatározott ideig őrizzük megaz adatokat.

- Törvényi, szerződéses vagy hasonló kötelezettségek vonatkoznak ránk az adatokmegőrzésére? Ilyenek például a kötelező adatmegőrzést szabályozó törvények, avizsgálatokkal kapcsolatos adatok megőrzésére vonatkozó kormányzati előírások vagy a peresügyek miatt megőrzendő adatok.

- Van köztünk szerződéses kapcsolat? A személyes adatokat a kapcsolat fennállásánakidőtartamára őrizzük meg.

- Adott-e Ön hozzájárulást bármilyen adatfeldolgozáshoz? Ha igen, akkor az Ön adatait ahozzájárulás időtartamáig kezeljük.

Kapott tőlünk kereskedelmi közleményt?

Akkor Ön a szerződéses partnerünk, akinek szolgáltatásainkat nyújtjuk. A kereskedelmiközlemény más szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatot vagy hasonló termékekre ésszolgáltatásokra vonatkozó egyéb ajánlatokat tartalmaz. Mivel Ön önként döntöttszolgáltatásaink igénybevételéről, jogos érdekünk alapján küldhetünk kereskedelmiközleményeket. Azonban mindig megfelelően jelezni fogjuk, hogy ezek kereskedelmikommunikációról szólnak, beleértve azt a lehetőséget, hogy bármikor lemondhat akereskedelmi kommunikáció fogadásáról.

Az air@refundio.eu e-mail címről addig küldünk kereskedelmi közleményeket, amíg az Ön fiókjavagy a szerződéses kapcsolat fennáll.

Milyen jogai vannak a személyes adatainak védelmévelkapcsolatban?

Az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:

 • A személyes adataihoz való hozzáférés joga.
 • A helyesbítéshez való jog.
 • A törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog").
 • Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog.
 • A feldolgozás elleni tiltakozás joga.
 • Az adathordozhatósághoz való jog.
 • A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtásának joga.

Az alábbiakban ismertetjük az Ön jogait, hogy világosabb képet kapjon azok tartalmáról.

A hozzáférési jog azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk annak megerősítését, hogy az Önrevonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és ha igen, akkor milyen célból,milyen mértékben, kiknek adjuk ki azokat, mennyi ideig kezeljük azokat, van-e joga ahelyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy az ellen való tiltakozáshoz,honnan szereztük meg a személyes adatokat, és hogy az Ön személyes adatainakfeldolgozása alapján történik-e automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. Önnekjoga van továbbá ahhoz, hogy másolatot kapjon személyes adatairól, amelynek elsőrendelkezésre bocsátása ingyenes, a további rendelkezésre bocsátásért pedig ésszerű, 10eurós adminisztrációs díjat számíthatunk fel.

A helyesbítéshez való jog azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk személyes adatainakhelyesbítését vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

A törlés joga azt jelenti, hogy törölnünk kell az Ön személyes adatait, ha (i) már nincsenek szükségük arra a célra, amelyre gyűjtöttük vagy másként dolgoztuk fel, (ii) a feldolgozás jogellenes, (iii) tiltakozott a feldolgozás ellen, és nincsenek meghatározó jogos okok a feldolgozásra, (iv) jogszabályi kötelezettségünk van rá, vagy (v) a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását visszavonja.

A feldolgozás korlátozásának joga azt jelenti, hogy amíg nem rendezzük az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos vitás kérdéseket, nem dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait más módon, mint hogy tároljuk, és esetleg csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme érdekében használhatjuk fel.

A tiltakozási jog azt jelenti, hogy jogában áll tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyet jogos érdeken alapuló feldolgozásra végeztünk. Ha tiltakozik, azt kiértékeljük, és utána közöljük Önnel, hogy helyt adtunk-e a tiltakozásának, és nem fogjuk tovább feldolgozni az adatait, vagy a tiltakozás nem volt jogos, és a feldolgozás folytatódik. Mindenesetre a feldolgozást korlátozzuk, amíg a tiltakozás el nem intéződik. Ha tiltakozik a közvetlen marketing ellen (üzleti közlemények küldése), abbahagyjuk az üzleti közlemények küldését Önnek.

Az adatok hordozhatóságának joga azt jelenti, hogy jogában áll megszerezni az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket hozzájárulása vagy szerződése alapján adott meg nekünk, és amelyeket automatizált módon dolgoztak fel, strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban, és jogában áll azokat közvetlenül más adatkezelőnek átadni.

Ha kérdése vagy panasza van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, vagy kérdése van cégünk adatvédelmi felelőséhez, vagy valamely jogát érvényesíteni szeretné, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az air@refundio.eu e-mail címen. Az Ön kérdéseire vagy megjegyzéseire egy hónapon belül válaszolunk.

Tevékenységünket az Adatvédelmi Hivatal felügyeli, ahol elégedetlensége esetén panaszt nyújthat be.

Változások az irányelvekben

Az irányelvek idővel változhatnak. Amennyiben változás történik, megfelelő tájékoztatást nyújtunk Önnek erről. Emellett nincs ok aggodalomra; kérvényezés esetén eredeti formájukban elküldjük Önnek a személyes adatok feldolgozásának ezeket az irányelveit.

Ez a szabályzat 2023. január 1-től hatályos